งานย้าย เซิฟเวอร์ และ ติดตั้ง (Relocation Server&SW)