งานโปรเจ็ค จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานราชการ